Salgs og leveringsbetingelser

1.   Anvendelse

Disse handelsbetingelser er gældende for aftaler om køb og leverancer hos ”Min egen hoveddør”, i det følgende kaldet; ”Mydoor.dk”, c/o Eden Denmark med CVR nr.  43349112.

2.   Aftalegrundlag

2.1 Grundlaget for aftalen udgøres af det samlede aftalegrundlag for salg af disse species varer og leveringen af dem: Den indledende rådgivning omkring de personlige døre og dørenes omgivelser inkl. opmåling af døren, den via hjemmesiden indtastede elektroniske bestillingsblanket, den afklarende tidsfastsatte designproces, den fremsendte endelige ordrebekræftelse med valgt designtilbud og evt. yderligere tilkøb i form af fotografering og opsætning, og accepten af denne.
Vælger kunden selv eller via tredjemand at måle op, betaler kunden selv for en ny produktionsproces såfremt der er målt forkert, og der skal udarbejdes en ny ordre.

2.2 Hvis Mydoor.dk har afgivet et tilbud, er det bindende for Mydoor.dk 14 dage fra tilbuddets afgivelse, med mindre det skriftligt tilbagekaldes.

2.3 Aftale er indgået, når Mydoor.dk accepterer bestillingen via telefon eller e-mail, der fremsendes skriftlig ordrebekræftelse.

2.4 Ændringer af og tillæg til aftalen er kun gældende, når der foreligger en skriftlig aftale.

3.   Ydelser

3.1 Mydoor-produkterne består både af den indledende rådgivning om døre/fotostater samt øvrige sideprodukter og dørenes omgivelser, designet af døre, produktion og evt. opsætning af de designede/ i kataloget valgte døre, så der slutteligt opleves en øget genkendelighed/hjemlighed og sammenhæng i det samlede visuelle resultat. Det færdige visuelle resultat kan afvige fra det forventede grundet hensyn til den fysiske udførelse, herunder, men ikke afgrænset til: Nuancer i farveprint, dørens beskaffenhed, placering af låse, håndtag m.fl.

3.2 Mydoor.dk kan tilbyde at levere fotografiske produkter som kan anvendes til opsætning på døre, plader eller vægge. Der er tale om ”fotostater” som udarbejdes efter kundens bestilling til opsætning indendørs- og udendørs.

3.3 Mydoor.dk kan tilbyde at levere en samlet pakke som inkluderer tilretning af foto, trykning af materiale og opsætning på de af kunden ønskede døre eller vægge. Når udstyr på døren eller opsætningsstedet, fx dørhåndtag, brevsprække, pyntelister, automatiske døråbnere, sparkelister mv. skal afmonteres forud for opsætning, aftales det i forberedelses- og designprocessen sammen med ordregiver hvem der kan/må gøre hvad.

3.4 Kunden kan på eget ansvar vælge selv, eller via tredjepart, at opmåle og opsætte fotostaterne. Såfremt det er tilfældet, betaler kunden selv for fornyet opmåling, design, trykning og opsætning at de tilrettede varer, såfremt opmåling viser sig ikke at stemme overens med de faktiske forhold, så printet ikke passer til den anførte dør.

4.    Priser og Betaling

4.1. Alle priser er i henhold til Mydoor.dk´s prisblad ekskl. moms.

4.2. Hvis ordregiver i forbindelse med bestillingen anmoder Mydoor.dk om at udarbejde vejledende noter fra møder, skitser, rentegninger, prøve-layout, prøvetryk eller lignende, vil Mydoor.dk fakturere for dette arbejde med Mydoor.dk´s til enhver tid gældende timetakst.

4.3  Anmodningen og aftalen indgås forud for opgavens udførelse og et forventet timetal aftales.

4.4. Evt. prisstigninger som følge af ændringer i offentlige afgifter på såvel serviceydelser som materiale, giver MyDoor ret til at regulere pristilbuddet.

4.5. Ordregiver kan annullere ordren hvis prisstigningen er over 10 % – Ordregiver skal dog betale for allerede leverede del-leverancer.

4.6. Ud over den tilbudte eller aftalte pris, er Mydoor.dk berettiget til i henhold til prisblad at kræve betaling for:

Arbejde, der er en følge af, at det grundmateriale ordregiver har givet Mydoor.dk, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Ufuldstændigt vil være, hvis de billeder som ønskes anvendt ikke leveres i den kvalitet som MyDoor.dk har angivet. Et andet eksempel kan være, hvis kunden har behov for at justere farvevalg mv. ift. vægfarver og lignende og dette forsinker processen pga. mange delprocesser.

Hvis prisen for dette arbejde overstiger 650 kr orienteres ordregiver inden arbejdet igangsættes, så endelig aftale indgås.

4.7. Når opsætning er bestilt, er den samlede tilbudspris iberegnet levering, opsætning og kørselsudgifter til opsætnings-adressen. Omkostninger til forsendelse, hvis ordregiver selv ønsker at opsætte materialet.

5.Levering

5.1. Mydoor.dk fremsender med GLS, DHL, PostNord el. lign transportfirma. Mydoor.dk har ingen indflydelse på transportfirmaets leveringstider, og kan ikke drages til ansvar for forsinkelser under forsendelsen.

5.2. Levering finder sted på det med ordregiver aftalte tidspunkt. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Mydoor.dk´s arbejde er færdigudført.

5.3. Forsinkes eller forhindres levering med henvisning til de i afsnit 8 nævnte omstændigheder eller ordregivers handling eller undladelse, giver det ikke kunden ret til at hæve aftalen. Ny levering aftales.

5.4. Skulle en omstændighed bevirke, at opfyldelse af Mydoor.dk leveringsforpligtelser fordyres for Mydoor.dk, er Mydoor.dk forpligtet til at gennemføre leverancen såfremt ordregiver erklærer, at betaling af den af Mydoor.dk beregnede merpris vil ske.

5.5. Leveringssted aftales med ordregiver. Forsendelse fra Mydoor.dk sker for ordregivers regning og risiko.

Ved forsendelse anses levering for at være sket når varen afsendes forsvarligt indpakket fra Mydoor.dk.
Mydoor.dk er forpligtet til på ordregivers anmodning og for dennes regning at tegne evt. transportforsikring.

6.Betaling

6.1. Med mindre andet er aftalt, fremsendes faktura fra Mydoor ved bestilling.

6.2. Ved manglende betaling opkræves gebyr og/eller renter i henhold til gældende lovgivning.

6.3. Ved ordrer over 50.000 kr. kan Mydoor.dk anmode ordregiver om at forudbetale et depositum til sikkerhed for betaling.

6.4. Er ordregivers forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Mydoor.dk berettiget til løbende fakturering.

6.5. Mydoor.dk betales i henhold til fremsendt faktura via EAN og bankoverførsel.

7.Ejendomsret og ophavsret

7.1. Samtlige varer er som udgangspunkt Mydoor.dk´s ejendom, indtil der er foretaget endelig betaling af samtlige fordringer.

7.2. Billedkataloger kan ses på hjemmesiden og kan tilsendes, men som et lånekatalog, så længe bestiller ønsker at beholde det og fortsætter som kunde, med mindre andet er aftalt.  Såfremt der ikke indgås aftale om levering af ydelser fra MyDoor, vil katalog blive faktureret, såfremt Kunden senest inden 4 uger efter, indgår skriftlig aftale om levering af MyDoor ydelser, vil katalog blive modregnet i den endelig faktura. Kataloget følger MyDoors listepris, der i 2018 andrager kr. 150,00 samt forsendeslsesomkostninger pr. katalog.

7.3. Vejledende noter fra møder, skitser, rentegninger, prøve-layout, prøvetryk eller lignende uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, er tilhørende Mydoor.dk og må ikke uden Mydoor.dk´s samtykke videregives eller overlades til tredjemand.

7.4. Hvad Mydoor.dk har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdede eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilket teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er Mydoor.dk´s ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret. Dog må det tilvejebragte alene anvendes til arbejder for ordregiver og opbevares efter aftale herom.

7.5. For at kunne anvende et eget produceret design til trykning, skal ordregiver have de fulde rettigheder til det. Hvis du er usikker eller i tvivl, skal du bekræfte dit ejerskab eller søge tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Skriftlig dokumentation for tilladelsen skal tilgå Mydoor.dk.

Når ordregiver uploader en fil til print, accepteres følgende vilkår:

Ordregiver ejer kommercielle rettigheder til at reproducere designet.

Hvis, af en eller anden grund, den juridiske ejer af dette design kontakter Mydoor.dk, vil denne kontakt blive videresendt til ordregiver.

Ordregiver er således gjort bekendt med, at ulovlig brug af tredjeparts indhold med ophavsret, er en alvorlig overtrædelse af loven og kan føre til erstatningskrav el lign. sanktioner.

8. Forsinkelse eller mangler

8.1. Indtræffer væsentlige forsinkelser, er ordregiver med det af pkt. 3.4. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han/hun samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.

8.2. Mindre afvigelser, jf. nedenstående 8.3/8.4 eller aftalt specifikation, berettiger ikke ordregiver til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte. Mydoor.dk kan kun gøres ansvarlig for afvigelse i tryk, såfremt der foreligger et godkendt prøvetryk.

8.3. Ved CMYK print kan der sædvanligvis forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

8.4. Der kan sædvanligvis forekomme variationer i tykkelse fra +/- 2mm til 2%.

8.5. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er ordregiver forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer ordregiver ikke inden 8 dage fra aflevering har fundet sted, mister ordregiver adgangen til at gøre manglen gældende.

9. Produktkvaliteter

9.1. Mydoor.dk leverer specialdesignede fotostater som opklæbes på rene døre/vægge som skønnes egnet til formålet.

9.2. Fotostaterne er fremstillet i et materiale som er brandhæmmende, og limproduktet vil ikke beskadige det underliggende materiale. Vær dog opmærksom på, at ved eventuel senere afmontering, skal malede døre hvor fotostaterne har siddet i flere år, have dem fjernet skånsomt efter Mydoor.dk´s anvisninger.

9.3. Fotostaterne vil efter korrekt opsætning kunne modstå almindelig rengøring uden farveafsmitning. Såfremt der anvendes syreholdige eller ætsende produkter, er det på eget ansvar, da sådanne produkter i værste fald kan forårsage misfarvninger, farve slip eller anden skade på printet/produktet.

9.4. Evt. mekanisk påvirkning – f.eks. påkørsel med kørestole, rollatorer, gangstativer mv. kan påvirke materialet og give følgeskader som ikke erstattes af Mydoor.dk.

Der kan efter aftale etableres en ekstra overflade i de udsatte områder som minimerer risikoen for skader, eller mod mindre ekstrabetaling anvendes et ekstra stærkt materiale.

10. Ansvar

10.1 Såfremt kunden frasiger sig vores rådgivning, mister man muligheden for en kvalitetsvurdering af de mulige produkters design, kvalitet og holdbarhed efter specialdesign, produktion og evt. opsætning. Derved ligger ansvaret for slutresultatet hos kunden selv, der må tåle slutproduktets og omgivelsernes samlede, mulige visuelle afvigelser fra det forventede.

10.2. Opsatte fotostater overgår til ordregivers ansvar når opsætningen er afsluttet og godkendt ved færdiggørelsen af opsætningen. Se iøvrigt pkt. 8.5. For så vidt angår efterfølgende evt. fysiske beskadigelser, som følge af ”påkørsler” med gangredskaber, kørestole, rulleborde, gulvvaskemaskiner mv, eller anvendelse af materialeopløsende kemikalier er disse ligeledes ordregivers ansvar.

10.3. Mydoor.dk har ikke erstatningspligt for varer, som tilbageleveres af kunden, uden forudgående aftale.

10.4. Såfremt ordregiver selv opsætter fotostaterne, hæfter Mydoor.dk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til opsætningen.

10.5. I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede produkt har Mydoor.dk intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Mydoor.dk ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.

10.6. Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 10.4. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen hertil er underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 10.4. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

10.7. I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Mydoor.dk ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af ordregivers retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 10.5.

10.8. Mydoor.dk har intet ansvar for ordregivers manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Mydoor.dk sig ansvar overfor tredjemand i anledning af ordregivers manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder ordregiver Mydoor.dk skadesløs for et sådant ansvar og ansvarets tilknyttede erstatningsforpligtelse som følge af de manglende rettigheder.

10.9. Mydoor.dk har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som er hos Mydoor.dk, og som er overladt til Mydoor.dk af ordregiver med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af
arbejder, Mydoor.dk udfører.  Mydoor.dk er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Mydoor.dk. Ordregiver må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur, skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet – hertil skal det leveres med frankeret retur emballage eller denne vil blive faktureret ordregiver.

11. Underleverandører

11.1. Mydoor.dk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

12. Købelov

12.1. Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende handels- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

12.2. Kunden kan fortryde en ordre indtil designfasen er færdig og godkendt, således at endelig ordrebekræftelse på fremsendte eksempler og afsluttende aftale er godkendt via mail, og dermed bliver til en bindende bestilling. Efter denne endelige ordrebekræftelse er vedgået, går trykningen af produkterne i gang og kan ikke fortrydes.

Ver. dec 2022

Har du spørgsmål?

Kontakt os: kontakt@mydoor.dk eller Tlf.: +45 40554650

Sociale medier
Kontakt

E-mail: kontakt@mydoor.dk

Spørgsmål:
Tlf.: +45 40554650

c/o Eden Denmark
Bøjdenvej 27
5800 Nyborg
CVR: 43349112